Viziune, misiune și valori, plan de învațămînt

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI

Gradinita valorizeaza fiecare copil scolarizat, iar fiecare cadru didactic are datoria să realizeze un învăţământ performant, în conformitate cu idealul educațional național, european şi cu cel internațional.

MISIUNEA GRĂDINIȚEI
• Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le abiliăţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea calitatii vietii.
• Descoperirea la preșcolari a înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor, în vederea folosirii acestora în îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării progresului școlar și a performanțelor copiilor.
• Promovarea la preșcolari a unui comportament decent, caracterizat de cinste, onoare, respect reciproc, toleranţă, de gen intercultural/ pentru diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni.
• Dezvoltarea dimensiunii europene a educației desfășurate la nivelul grădiniței, prin activități, programe, parteneriate și proiecte specifice.
• Formarea premiselor ce stau la baza dobandirii de competenţe:
• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi;
• Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

  VALORILE NOASTRE

– Creativitate
– Responsabilitate sociala
– Respect pentru mediu
– Respect pentru diversitate

Planul de învăţământ pentru educația timpurie este extras din OM nr 4694/2.08.2019 si reprezintă produsul curricular principal și constituie componenta reglatoare esenţială a curriculumului pentru educaţia timpurie, documentul oficial, normativ şi obligatoriu care jalonează organizarea de ansamblu a procesului de predare-învăţare-evaluare, pentru fiecare nivel de vârstă şi tip de instituţie de educaţie specifică perioadei aferente copilăriei timpurii.

NOTĂ:

  • Tipurile de activităţi menţionate în planul de învăţământ sunt activităţi de învățare (în sensul activităților educative în care se învață) desfăşurate cu întreaga grupă de copii sau pe grupuri mici, în decursul unei săptămâni.
  • Durata activităţilor poate varia, în funcţie de particularităţile copiilor şi, implicit, de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea, de conţinutul activităţilor, precum şi în funcţie de maniera de desfăşurare. In primul interval de vârstă, durata unei activităţi este de cel mult 5-10 minute, după care, pentru intervalele următoare, durata activităţii poate crește progresiv, până la 35 minute, în funcţie de reperele enumerate mai sus.